هر يك صاع و يك مد چند كيلو است

۲۱/مرداد/۱۳۹۴|زكات فطره, طهارت|

هر يك صاع و يك مد چند كيلو است صاع چيست : صاع، واحد اندازه‌گیری وزن است. عنوان صاع برای تعیین اندازه [...]