محاسبه روز و شب حيض

۰۳/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

محاسبه روز و شب حيض حداقل حيض پرسش 11 . ملاك حداقل سه روز در حيض چيست؟ آيا شب هم [...]