آيا حتما بايد از اعلم تقليد كنيم

۱۱/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

آيا حتما بايد از اعلم تقليد كنيم مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۲۱: از چه کسی [...]