معنی مؤونه چیست

۲۶/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

معنی مؤونه چیست مفهوم مؤونه پرسش 146 . مفهوم و ماهيت «مؤونه» را توضيح دهيد؟ «مؤونه» به مخارجى گفته مى [...]