نماز در لباسی که خمس آن داده نشده

۰۵/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز, خمس|

نماز در لباسی که خمس آن داده نشده  اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس [...]