حكم جواب سلام در حال نماز

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

حكم جواب سلام در حال نماز  [در حال نماز انسان نباید به دیگری سلام کند] مسأله 1137 در حال نماز، [...]