اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند

۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند در نوشتار قبل به صورت جامع احكام بقاء بر جنابت در حال [...]