خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو

۲۴/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف, طهارت|

خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو ـ تذکر: هنگام خروج بيش از مقدار ضرورت و نياز بيرون [...]