تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد

۰۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد  در نوشتار قبل از رساله مراجع «اگر آب وضو و غسل ضرر [...]