بلند گریه کردن در مجلس عزا و هیئت

۲۲/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

بلند گریه کردن در مجلس عزا و هیئت بلند گریه کردن در مجلس عزا و هیئت حضرت آیت الله مکارم [...]