شک در رکعت اول و دوم یا سوم نماز

۱۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

شک در رکعت اول و دوم یا سوم نماز مبطل یازدهم نماز: از مبطلات نماز شک در رکعتهای نماز دو [...]