شک در انجام سجده یا تشهد

۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

شک در انجام سجده یا تشهد [ اگر در حال برخاستن شک کند] مسأله 1172 اگر در حال برخاستن شک [...]