از چه راهي مي توان مرجع اعلم را بشناسيم

۱۰/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

از چه راهي مي توان مرجع اعلم را بشناسيم راه تشخيص اعلم چيست؟ همه مراجع: مجتهد اعلم را از سه [...]