مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل

۱۸/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل [ماندن سی روز مردد در یک محل] مسأله 1353 اگر مسافر بعد [...]