قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد

۱۱/مرداد/۱۳۹۵|غسل|

قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد  در نوشتار قبل حکم مانع در غسل مطرح شد در تکمیل نوشتار [...]