قضای سجده و تشهد فراموش شده

۱۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

قضای سجده و تشهد فراموش شده در نوشتار قبل حکم اگر یک سجده یا تشهد را فراموش شود مطرح شد در تکمیل [...]