زکات گندم و جو و خرما و کشمش

۰۳/شهریور/۱۳۹۵|زکات و صدقات|

زکات گندم و جو و خرما و کشمش زکات گندم و جو و خرما و کشمش در نوشتار قبل « [...]