مهريه زن نازا

۲۵/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

مهريه زن نازا پرسش 57 . اگر زن نازا باشد و مرد او را طلاق بدهد، آيا حق دريافت مهريه [...]