آيا نماز آيات در زمان حيض بايد قضا شود

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان, احكام نماز|

آيا نماز آيات در زمان حيض بايد قضا شود در نوشتار قبل نحوه خواندن نماز آیات مطرح شد، در تکمیل [...]