مستحبات رکوع

۱۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

مستحبات رکوع [پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید] مسأله 1043 مستحب است پیش از [...]