روزه پیرمرد و پیر زنی که ناتوان هستند

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

روزه پیرمرد و پیر زنی که ناتوان هستند هر مد طعام حدود 750 گرم طعام طبق نظر مشهور هست که [...]