حکم روزه زن شیرده

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

حکم روزه زن شیرده 1- در نوشتار قبل حکم مراجع به صورت تفکیکی در باره روزه خانم باردار  و شیرده مطرح [...]