سجده سهو چگونه است

۳۰/آبان/۱۳۹۴|احكام نماز|

سجده سهو چگونه است  بعد از سلام نماز فوراً نيت سجده سهو نماييد و پيشانى را بر چيزى که سجده [...]