ذکر رکوع در نماز چیست

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

ذکر رکوع در نماز چیست   [ انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است] مسأله 1028 انسان هر ذکری [...]