اگر قبله مشخص نباشد تکلیف چیست

۰۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر قبله مشخص نباشد تکلیف چیست کسی که می خواهد نماز بخواند مسأله 782 کسی که می خواهد نماز بخواند، [...]