حکم دست دادن با زنان غیر مسلمان

۱۴/خرداد/۱۳۹۵|احكام نگاه|

حکم دست دادن با زنان غیر مسلمان دست دادن با نامحرم حرام و گناه است، اینکه بهانه شود که دست [...]