مقدار خم شدن رکوع و گذاشتن دست بر زانو

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

مقدار خم شدن رکوع و گذاشتن دست بر زانو [ در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازه ای [...]