حکم حیوان وطی شده

۰۳/مهر/۱۳۹۵|ذبح و خوراکی|

حکم حیوان وطی شده حکم حیوان وطی شده [وطی حیوانی که غالبا برای سواری و باربری است] مسأله 2631 خوردن [...]