استفاده از اموال ميت در مجلس ترحيم

۰۹/مهر/۱۳۹۴|احکام اموات|

استفاده از اموال ميت در مجلس ترحيم استفاده از اموال ميت در مجلس ترحيم در نوشتار قبل حکم تصرف در [...]