شرکت زنان در نماز جماعت‏

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام زنان, احكام نماز|

شرکت زنان در نماز جماعت‏ س 595: آيا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد [...]