فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست

۱۴/تیر/۱۳۹۵|زكات فطره|

فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست 1-در نوشتار قبل حکم و شرایط وجوب پرداخت زکات فطره مطرح [...]