افزایش برده‌ داری نوین در کشورهای مدعی حقوق بشر

۰۶/آذر/۱۳۹۵|غرب شناسی|

افزایش برده‌ داری نوین در کشورهای مدعی حقوق بشر   علیرغم ادعای وجود استانداردهای بالا در رعایت حقوق بشر در [...]