تيمم و جبيره

۰۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

تيمم و جبيره لازم به ذکر است در مواردی که جبیره لازم می شود مثل وجود زخم بر اعضا یا [...]