آیا ادرار و مدفوع همستر نجس است

۰۸/مهر/۱۳۹۵|طهارت|

آیا ادرار و مدفوع همستر نجس است آیا ادرار و مدفوع همستر نجس است در نوشتار قبل «ادرار و مدفوع [...]