بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی  [اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید] مسأله 1134 اگر [...]