احكام جامع استمنا در حال روزه

۱۰/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

احكام جامع استمنا در حال روزه خود ارضايي يا استمنا يكي از گناهان كبيره محسوب مي شود ، و اگر [...]