عده زنی که در وفات شوهر به اشتباه ازدواج کرده

۲۱/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

عده زنی که در وفات شوهر به اشتباه ازدواج کرده [مسأله 2519] مسأله 2519 اگر زن یقین کند که شوهرش [...]