وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

دیدن مانع بعد از غسل

دیدن مانع بعد از غسل

آموزش غسل کردن را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است]

مسأله ۳۷۷ چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است، باید برطرف کند (۱) و اگر پیش از آن که یقین کند (۲) برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است. (۳)

(۱) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) و اگر احتمال عقلایی می‌دهد مانعی باشد، باید وارسی کند تا مطمئن شود مانعی نیست.

(۲) (سیستانی:) پیش از آن که مطمئن شود..

(۳) (فاضل:) غسل او مجزی نیست.

(زنجانی:) نمی‌تواند به آن غسل اکتفا کند؛ ولی چنانچه غسل را رجاءً انجام داده باشد و پس از غسل مطمئن شود که مانع برطرف شده بوده، غسل او صحیح است.

[اگر موقع غسل شک کند]

مسأله ۳۷۸ اگر موقع غسل شک کند (۱)، چیزی که مانع از رسیدن آب باشد، در بدن او هست یا نه، (چنانچه شکّش منشأ عقلایی داشته باشد (۲)) باید (۳) وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست. (۴)

(۱) (سیستانی:) اگر موقع غسل احتمال عقلائی بدهد..

(۲) (نوری:) چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، خوئی، بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی و زنجانی نیست]

(۳) (بهجت:) باید بنا بر احوط..

(۴) (بهجت:) و اگر وارسی نکرد و پس از غسل معلوم شد مانعی نبوده و قصد قربت داشته غسل صحیح است. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۳۷۷.

[اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته]

مسأله ۳۶۴ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است باید دوباره غسل کند. (۱)

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) دوباره شستن سر لازم نیست و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می‌دهد نشسته، باید بشوید.

(زنجانی:) مسأله اگر بعد از غسل بفهمد که جایی را نشسته و نداند از بدن است یا سر و گردن بنا بر احتیاط قسمتی از سر را که احتمال می‌دهد نشسته، بشوید و سپس دوباره همه بدن را بشوید.

[ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته]

مسأله ۳۶۵ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته (۱)، چنانچه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد باید (۲) بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. (۳) و اگر از سر و گردن باشد باید (۴) بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید. (۵)

(۱) (بهجت:) ولی هنوز چیزی که وضو را باطل می‌کند از او سر نزده است..

(۲) (خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) احتیاط مستحب آن است که..

(مکارم:) احتیاط آن است که..

(۳) (زنجانی:) و اگر بفهمد مقداری از سر و گردن را نشسته باید بعد از شستن آن مقدار دوباره بدن را بشوید.

(بهجت:) بنا بر أظهر در اعتبار ترتیب سر با دو جانب و أحوط در ترتیب بین دو جانب و أظهر در عدم اعتبار ترتیب از بالا به پایین در حال نسیان..

(۴) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب باید..

(۵) (بهجت:) و اگر در اثناء غسل چیزی که وضو را باطل می‌کند از او سر زده، احتیاط در این است که غسل را دو مرتبه به طور کامل انجام دهد و برای نماز و کاری که برای آن وضو لازم است وضو بگیرد.

(خوئی، سیستانی:) دوباره بدن را بشوید.

[ اگر پیش از تمام شدن غسل]

مسأله ۳۶۶ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافی است (۱). ولی اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست یا مقداری از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید نباید (۲) اعتنا کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (گلپایگانی، صافی:) ولی اگر در شستن مقداری از طرف راست شک ّ کند، باید بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک ّ کند، باید بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید، و اگر بعد از تمام شدن طرف چپ شک ّ کند که یکی از اعضای سابق یا مقداری از آن را شسته یا نه، به آن شک ّ اعتناء نکند.

(۲) (فاضل:) لازم نیست..

(خوئی:) مسأله اگر پیش از تمام شدن ِ غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند شکّش غیر معتبر و غسلش صحیح است.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند باید بعد از شستن آن، بدن را نیز بشوید.

(سیستانی:) اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنا بر احتیاط لازم باید بعد از شستن آن، دوباره بدن را بشوید.

(تبریزی:) اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، باید بنا بر احتیاط به شک خود اعتنا کند.

(مکارم:) مسأله اگر بعد از تمام شدن غسل، شک ّ کند که اعضاء را درست شسته یا نه، اعتناء نکند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 فراموشى غسل

پرسش ۱۰۷ . اگر پس از غسل، شخص بفهمد جايى از بدن را نشسته، تكليف چيست؟

آيات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را بشويد.[۱]

آية اللّه  تبريزى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و چپ را بشويد.[۲]

آيات عظام خامنه اى، مكارم و وحيد: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط [واجب ]آن است كه بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و چپ را بشويد.[۳]

آية اللّه  سيستانى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بنابر احتياط واجب بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشويد.[۴]

 • [۱]. توضيح المسائل مراجع، م۳۶۵ و نورى، توضيح المسائل، م ۳۶۶.
 • [۲]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۶۵.
 • [۳]. خامنه اى، اجوبة، س ۱۹۱؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۳۷۰؛ مكارم، توضيح المسائل مراجع، م ۳۶۵.
 • [۴]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م ۳۶۵. .(احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام يافتن غسل متوجه شود كه مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تكه‌اى از منى) كه آب به آنجا نرسد بايد چه كارى انجام دهد.

ج) غسل او در فرض مرقوم ناقص است و بايد مانع را از بدن برطرف کرده و محل را تطهير نمايد و سپس به نيّت تکميل غسل، آن محل را آب بريزد و اگر در سمت راست بوده، مجدداً تمام سمت چپ را بنابر احتياط واجب به نيّت غسل بشويد.

س: خانمى صورتش آرايش دارد، بعد از انجام غسل متوجه مى‌‌شود كه هنوز موارد آرايشى پاك نشده است. البته هنگام غسل كردن اصلاً يادش نبوده كه صورتش آرايش دارد و بعداً متوجه مى‌‌شود، آيا غسل او درست است يا خير؟

ج) در صورتى كه مواد آرايشى مانع از رسيدن آب به بدن باشد، بايد دوباره غسل كند. 

تحقیق در مانع بودن چیزی در غسل

س۹. در غسل اگر چیزی روی ناخن باشد و شخص نداند که آن چیز، مانع آب است یا خیر، آیا تحقیق لازم است؟ آیا می توان اهمیت نداد؟

جواب: باید تحقیق کند و نسبت به مانع نبودن آن مطمئن شود، وگرنه باید آب را به زیر آن برساند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 مانع در وضو و غسل :

اگر مانع بسيار كوچك باشد (به اندازه يك عدس) وضو و غسل صحيح است و الّا بايد مانع را برطرف كنند و دوباره وضو بگيرند و در غسل همان قسمت را به نيت غسل زير آب بگيرند (نياز به تكرار غسل نيست) و نمازهايى كه در اين مدت خوانده‌اند را قضا نمايند.احکام ویژه ( ۶۰۰ مسئله كثير الابتلاء).

علم به وجود مانع بعد از غسل

پرسش :اگر بعد از غسل متوجه شویم که مانعی وجود داشته حکم غسل ما چگونه است؟
پاسخ :اگر در طرف چپ باشد همان محل را می شویید و اگر در طرف راست باشد آن محل و مابعد آن را می شویید و همچنین اگر در سر و گردن باشد.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی آيت الله مكارم شيرازي .

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

غسل ترتیبی:

مسأله ۳۶۰ ـ در غسل ترتیبی باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اول تمام سر و گردن و سپس تمام بدن را به نیت غسل بشوید و بهتر آن است که شستن طرف راست بدن را بر طرف چپ مقدم نماید و چنانچه عمداً و یا از بابت کوتاهی در فراگیری احکام غسل، شستن تمام سر و گردن را برشستن بدن مقدم ننماید، بنا بر احتیاط لازم غسلش باطل است و نیز در انجام غسل ـ بنا بر احتیاط لازم ـ کافی نیست در حالی که سر و یا گردن و یا بدن در زیر آب است، با حرکت دادن آن نیت غسل نماید بلکه باید عضوی را که می‌خواهد غسل بدهد، چنانچه در زیر آب است آن را بیرون آورده و سپس به نیت غسل بشوید.

مسأله ۳۶۱ ـ در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید، لازم نیست غسل را اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد شد.

مسأله ۳۶۲ ـ اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملاً غسل داده، باید برای آنکه یقین کند، هر قسمتی را که می‏شوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید.

مسأله ۳۶۳ ـ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته، و نداند کجای بدن است، دوباره شستن سر لازم نیست، و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می‏دهد نشسته باید بشوید.

مسأله ۳۶۴ ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید.

مسأله ۳۶۵ ـ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید، و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید بعد از شستن آن دوباره بدن را بشوید. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .

پرسش: حدود چند روز بعد از غسل واجب متوجه شدم که مقدار کمی لکه به ناخنم چسبیده که احتمال می دهم از قبل غسل روی ناخن بوده آیا الان بعد از چند روز فهمیدم غسلهایم باطل بود ونمازهایم باطل شده است؟

پاسخ: غسل ونمازهای خوانده شده صحیح است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

آيت الله صافي گلپايگانيآيت الله صافي گلپايگاني

 

مسأله۳۷۰. اگر بعد از غسل بفهمد جايي از بدن را نشسته و نداند كجاي بدن است، بايد دوباره غسل كند.
مسأله۳۷۱. اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.

مسأله۳۷۲. اگر پيش از تمام‌شدن غسل، در شستن مقداري از طرف چپ شك كند، شستن همان مقدار كافي است، ولي اگر در شستن مقداري از طرف راست شك كند، بايد بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشويد و اگر در شستن مقداري از سر و گردن شك كند، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را بشويد، و اگر بعد از تمام‌شدن طرف چپ شك كند كه يكي از اعضاي سابق يا مقداري از آن را شسته يا نه، به آن شك اعتنا نكند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

 

حتما بخوانيد

غسل رو به قبله

زمان غسل

موالات در غسل فاصله بين شستن اعضا

کمک گرفتن در غسل

شرايط غسل

نجاست بدن در غسل

غسل ارتماسی در استخر

غسل ارتماسی زیر دوش حمام

آيا تمام موها را بايد در غسل شست

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

76 نظرات
 1. Amir می گوید

  سلام
  اگر جایی از بدن زخم بشه و این زخم خشک بشه آیا برای غسل مانع حساب میشود؟
  (ممکنه با کندن خشکی زخم دوباره خون بیاد)
  مرجع آیت الله مکارم شیرازی

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   زخم مانع نیس و جزو بدن است.
   وفقکم الله لکل خیر

 2. Zhra می گوید

  سلام
  در ماه رمضان قبل اذان صبح غسل کردم و روزه گرفتم ولی در طول روز متوجه شدم روی ناخن پام مقدار کمی لاک هست و نمی توانم تشخیص بدهم ک مانع رسیدن اب ب پوست هست یا ن، حکم نماز و روزه من چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   روی پوست نباید مانعی باشد و اگر شک دارید باید برطرف کنید؛ اگر چسبیده بدیهی است که مانع است و آب به پوست نمی رسد. غسل را مجدد انجام بدهید.
   مرج شما باید مشخص باشد، نسبت به صحت روزه با دفتر مرجعتان تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل خیر

 3. m می گوید

  با سلام اگر بعد از غسل که لباسامون رو هم که پوشیدیم بفهمیم مانع نجاست بر روی مو بدن بوده حکمش چیست
  مرجع آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله خامنه ای، غسل ناقص است، و باید مجددانجام داد و تکمیل کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. متقین می گوید

  سلام وقت بخیر بنده رفتم غسل جنابت و طبق معمول قبل غسل کل سر و گردن و بدنم رو با آب دست کشیدم بعد که غسل کردم متوجه شدم رنگ رژ لب به زیر گردنم باقی مونده بوده آیا غسل صحیح است؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر جرم دارد و مانع می باشد غسل اشکال دارد. مطابق متن نوشتار بالا عمل نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. امیرحسین می گوید

  سلام و ارز عدب ای مانعه مکارم ک گفتع کمتر از عدس و اندازه کامل خوده عدس باشه منظورش ی دونست یا بیشتر از دوتا حین غسل گفته یا بعد از غسل جنابت ؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   منظور یک عدد هست و یک مانع. هرچند بهتر است احتیاط کنید و هیچ مانعی در غسل نباشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. مریم می گوید

   سلام واحترام اگر مانعی مثل چسب مژه در نقطه ای از چشم که بعداز بررسی هم‌متوجه نشده باشبم واندازه عدس یا کمتر از ان باشد وجود داشته باشد بعد از غسل حیض یا جنابت حکمش چیست باید غسل تکرار شود واعمال واجب قضا شود؟ ممنون

   1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

    سلام علیکم
    مطابق نظر آیت الله خامنه ای اگر چنین مانعی هست، باید بر طرف شود و مجدد وضو و یا غسل را اعاده کنید و عبادات را قضا کنید.
    وفقکم الله لکل الخیر

 6. امیرحسین می گوید

  سلام اگر روی بازو کرم الفا بزنیم و بعد از چند روز یک لکه روی بازو ببینیم شک کنیم کرم هست یا غیره البته از داروخانه پرسیدم جرم دارد گفت خیر .غسلی ک ب صورت معمولی جنابت ترتیبی انجام دادم درسته البته با سنگ پا صابون شستم پوستم سوراخ سوراخ شد خون امد خونش را بند اوردم حالا اگر باز رفته یا نرفته غسل من صحیح است ؟ اقای مکارم
  احکام جبیره با احکام معمولی نیتشونو بگید .مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   ظاهرا شما دچار وسواس هستید، بدیهی است با یک بار آب گرفتن آثار کرم از بدن از بین می رود و نیازی به سنگ پا هم نیست.
   غسل صحیح است.
   حتما با یک روانشناس هم صحبت کنید و راه های مبارزه با وسواس را یاد بگیرید،وگرنه دچار مشکلات خواهید شد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. مطلبی هریس می گوید

  سلام مقداری چسب قطره ای کوچکتر از عدس در دستم مانده بود و من نمی دانستم و غسل گرفتم و بعداز سحری و اذان صبح و نماز صبح فهمیدم چسب قطره ای در دستم بوده آیا غسل و روزه من صحیح است؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر جرم داشته باشد و مانع رسیدن اب به اعضای وضو وغسل شود، وضو وغسل شما باطل است. باید مانع برطرف شود و غسل را تکمیل نمایید ولی اگر برطرف کردن آن حرج و مشقت شدید داشته باشد، باید به وظیفه جبیره عمل نمایید.

   ولی در هر حال روزه شما صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. سینا می گوید

  سلام علیکم…اگر بعد از انجام دادن غسل مقداری بدن زخم شود…حکم غسل چیست ،؟دوباره تکرار شود؟یا برای نماز باید وضو بگیریم؟محلی که زخم شده هم جزو اعضای وضو نیست

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. محمودی می گوید

  سلام پوست کنار ناخن اگهبلند باشه میدونم باید آب به زیرش برسه ومن غسل کردم وب این موضوع توجه نداشتمونمیدونستم الآن شم دارم مه آب یه زیرش رسیده یاخیر؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   معمولا آب میرسد، اگر وسواس دارید اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. ایلین می گوید

  سلام من غسل حیض رو انجام دادم و نماز هامو خوندم اما بعدش ترشحات زرد رنگ داشتم قبل مدت ده روز حیض و شک داشتم که خون هست یا نه اما باوجود شک بازم غسل کردم البته به دو نیت. تا خیالم خودم راحت شه چون همش دو دل بودم.الان باید دوباره نماز های این چند روز بخونم؟! و اینکه اگر نیازی به غسل دوباره حیض نبوده نیت دوم غسل من باطل میشه؟! و من برای اون است دونم باید غسل کنم دوباره؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   ترشحات را بررسی می کنید، اگر خون یا مرتبه ضعیف خون هست، باید غسل حیض را مجدد انجام بدهید. اما اگر ترشحات پاکی است و خون نیست، غسل صحیح و نیازی به اعاده آن نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. علی می گوید

  سلام
  اگر بعد از غسل متوجه شویم سر مان شوره زیادی داشته غسلمان باطل است.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   باطل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. محمودی می گوید

  سلام من هنگام غسل یه لایه عسل روی قسمتی ازپوست صورت من بود که یه ۴ساعتی روی پوست من قرار داشت ولی یادم شد که پاکش کنم آیا آب ازش عبور می کند?

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   خود شما باید بررسی کنید!. و بدیهی ایست با لایه عسل آب عبور نمی کند!!!!!!!.
   اگر شک دارید، همه را باید پاک کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. سحر می گوید

  باسلام
  اگر بعد از انجام غسل متوجه شویم بر روی صورت مانعی بوده ولی نتونم تشخیص بدم که این مانع از رسیدن آب به پوست جلوگیری کرده یا نه تکلیف غسل انجام شده چیست (مرجع تقلیدآیت الله مکارم)
  باتشکر فراوان

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر شک در مانعیت چیزی باشد، باید آن را برطرف کرد و غسل را انجام داد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. مریم می گوید

  ببخشید من داشتم مو رنگ میکردم ناخن و انگشتام رنگ گرف چن من همش میشورم ولی یه لایه نازک رو ناخن هام هست و غسل واجب هم دارم الان من غسل کنم درست هس یا ن؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر بدون جرم هست و آب به ناخن می رسد غسل صحیح است اما اگرمانع باشد باید برطرف کنید،می توانید با لاک پاک کن هم پاک کنید.
   اگر به هیچ عنوان پاک نشد و نتوانستید با هیچ وسیله ای پاک کنید باید غسل جبیره کنید. که درسایت توضیحات این غسل آمده است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. tttttt می گوید

  سلام. بنده متاسفانه مرتکب استمنا شدم و پس از غسل متوجّه شدم چسب روی پوستم وجود داره. آیا با توجّه به اینکه عرق حاصل از جنب نجس است( با این فرض جواب دهید) و بدن من پس از غسل خیس بوده و عرق کرده و بر روی پوستم مانعی بوده آیا جاهایی مانند فرش و … نجس هستند و می توانم روی آن با پاهای تر نماز بخوانم؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   استمنا حرام و از گناهان کبیره است باید توبه کرد!.
   عرق حاصل از جنب نجس نیست.
   هیچ کجا با این توصیفاتی که نوشته اید نجس نیسدف مراقب باشید دچار وسواس نشوید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 16. آتنا می گوید

  باسلام و وقت بخیر..من تازه غسل کردم و بعداز اینکه ازحمام بیرون اومدم متوجه شدم کمی رژلب روی لبهایم باقیمونده…البته وقتی دست روی لبهایم کشیدم پاک شد…الان حکم غسل من چیه…باطله یا صحیح؟!

  اگه میشه سریعترجوابمو بدین…ممنون میشم

  مرجع آیت الله بهجت

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست نیست، غسل صحیح است اما اگر مقدراش زیاد است که مانع به شمار می آید، باید مجدد غسل را پس از برداشتن مانع انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. بهزاد می گوید

  سلام
  بنده بعد از غسل جنابت متوجه شدم که چسب زخمی زیر پای راستم بوده
  آیا غسل بنده باطل است؟@

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر آب به پوست می رسیده و نفوذ می کرده و مانع هم محسوب نمی شود غسل صحیح است و گرنه باید غسل را مجدد انجام و کامل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 18. محمد می گوید

  بعد از خود ارضایی میگن ک باید
  حتما ادارار کنید تا مابقی دفع شود
  اگر ما غسل کرده باشیم و ادارار نکرده باشیم
  حکمش چیه؟
  یعنی بعد از غسل ب ادرار کنیم
  ممنون میشم جواب بدید

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   خودارضایی حرام و از گناهان کبیره هست.
   بول (ادرار) بعد از جنب شدن واجب نیست اما از جهت پزشکی توصیه شده که چیزی در مجرا نماند و در روایات هم یک امر مستحب می باشد.
   اگر غسل کند و ادرار نکرده باشد غسل صحیح هست.

   ولی باید توجه کنید اگر غسل کرد و مایعی خارج شد و شک کرد ادامه منی هست یا چیز دیگر، واجب است غسل را اعاده کند!، اما اگر قبل از غسل ادرار کرده باشد، و مایعی بعد از غسل خارج شود انجام مجدد غسل لازم نیست.
   لطف کنید در قسمت سرچ سایت هدانا واژه استبرا را بزنید و دراین باره کامل بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 19. ماهی می گوید

  سلام
  اگربعدازغسل متوجه سیاهی ناشی ازمدادچشم بشی که زیرچشم بوده
  که بادستمال بکشی یه هاله سیاه کمرنگ دستمال بخودش بگیره(درصورتی که قبل ازغسلم اون قسمتو باآب وصابون شسته باشی)
  بایددوباره غسل کرد؟؟مرجع ایت الله مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست نیست نیازی به اعاده غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 20. مهلا می گوید

  سلام اگر به وجود مانع بعدازغسل شک داشتیم حکم چیست

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانعی هست و شک دارید مانع رسیدن آب به پوست می شود یا نه، باید مانع را برطرف کنید.
   اما اگر شک دارید قبلا مانعی بوده روی پوست یا نه و الان نمی دانید، اعتنا و توجه نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 21. پگاه می گوید

  پس موی سر هر شخص روی بدن بعد از غسل اشکالی ندارد و مانع نسیت و همه مراجع چنین نظری دارند؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر منظور شما این هست که موی سر روی بدن بیفتد در هنگام غسل مانع هست یا نه؟!. در این صورت در جواب عرض می کنیم که این اندازه مانع نیست و هنگام غسل آب به زیر آن می رسد!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 22. پگاه می گوید

  سلام .وقتتون بخیر
  لطفا یک جواب درست و صحیح به من بدهید .
  چون هر کسی برای سوال من یک جواب دارد و نمیدانم جواب درست چیست
  اگر یک یا دو روز بعد از غسل متوجه مانع شدیم تکلیف چیست ؟با توجه به اینکه یک الی دو روز از غسل گذشته آیا ادامه دادن غسل بعد از چنر روز یا چنر ساعت از محل مانع صحیح است یا خیر
  ۲- اگر مانع در سرو گردن باشد شستن همان مقدار کافی است و سپس سمت راست و بعد سمت چپ ،آیا باید غسل از ابتدا انجام شود.
  لطفا به بنده پاسخ صحیص بدهید .
  با تشکر
  بنده مقلد آقای صافی گلپایگانی هستم

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   جواب شما کامل و صحیح در رساله آیت الله صافی و در متن نوشتار حاضر صریح و روشن مطرح شده است!.
   ۱- پس از چند روز می توان غسل را ادامه داد و تکمیل کرد نیازی به شروع از اول نیست.
   ۲-در سر و گردن باشد، همان نقطه را غسل می دهد و سپس سمت راست و چپ کافی است
   امیدوارم پاسخ لازم را گرفته باشید
   وفقکم الله لکل الخیر

 23. پگاه می گوید

  سلام
  آیا ادامه دادن غسل بعد از دو روز اشکالی ندارد
  مثلا غسل کردیم تمام شد و در روز بعد یک مانع مثلا لاک روی انگشت دیدیم آیا از همان نقطه بعد از دو روز غسل را ادامه دهیم مشکلی ندارد؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   می توان بین اجزای وضو و غسل فاصله داد، البته نباید به گونه ای باشد که وقت نماز قضا بشود.
   در هر حال اگر مانع بودوپس ازچند روز دید، می تواند از همان نقطه غسل را تکمیل نماید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 24. پگاه می گوید

  يات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را بشويد.[۱]
  ای نطریه آقای صافی است
  و ایشون میگن اگر مانع در سر و گردن باشد شستن همان مقدار کافیست

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله صافی گلپایگانی:
   مسأله۳۷۱٫ اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 25. sara می گوید

  بعد از غسل متوجه شدم ناخن های هر دو دستم لاک دارن ولی چون لاک بی رنگ بود قبل از غسل متوجهش نشدم لازمه دوباره غسل کنم یا فقط دستهامو غسل بدم ؟؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر از سمت چپ هست فقط همان قسمت را غسل بدهید اما اگر از سمت راست است آن قسمت را غسل بدهید و تمام قسمت چپ بدن را باید غسل بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 26. ریحانه می گوید

  سلام من دیروز غسل کردم و نماز هامو خوندم ولی امروز متوجه شدم ک انگشت کوچیک پام لاک داشته .غسل و نماز هایم همه باطله؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست باشد، بله نمازها را قضا و غسل را کامل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 27. پگاه می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  من سه روز بعد از غسل دیدم یه لکه کوچیک لاک روی نهخن چپم بوده آیا شستن همان مقدار کافیه یا باید دوباره غسل کنم
  مرجع آقای صافی

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مسأله۳۷۱٫ اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.
   با این توضیحات فقط همان محل سمت چپ را به نیت غسل بشویید کافی است و نیازی به اعاده کل غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 28. مهدی می گوید

  سلام و خسته نباشید
  بنده دیروز بعد از غسل متوجه مانع بسیاااار کوچکی روی پوستم شدم ، تقریبا به اندازی سر سوزن !
  ایا باید دوباره غسل رو تکرار کنم یا صحیح هست ؟ با تشکر

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام
   در غسل نباید مانعی حتی کوچک باشد و گرنه بایداز همان قسمت غسل را کامل کند.
   البته اگر مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستیتد، ایشان مانع کمتر از ۲ میلیمتر را مشکل نمی دانند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. مهسا می گوید

    با سلام منظور از تمام قسمت سمت چپ چیست
    چگونه بعداز اینکه قسمتی از انگشت سمت راست را که لاک مانع رسیدن اب به ان قسمت بوده را غسل که دادیم سمت چپ را بشوییم یعنی دستمان را از کتف زیر اب کنیم خارج از حمام؟
    اگه ذره باقی مانده از یک عدس کوچک تر باشه چی باز هم غسل نیاز هست؟

    1. مهدي يوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     همانجایی که لاک بوده است را برطرف کنید و به نیت غسل آب بکشید، نیازی نیست از کتف باشد، همان محلی که آب نرسیده همانجا را آب بگیرید و پس از آن کل سمت چپ بدن را غسل میدهید.
     مطابق نظر اکثر مراجع حتی اگر کمتر از عدس باشد، غسل اشکال دارد و مانع باید برطرف بشود.
     وفقکم الله لکل الخیر

 29. khanoom می گوید

  سلام اکر غسل واجبی بر گردن ما باشد اما بعد از غسل متوجه شویم که زیر ناخن ک کمی هم بلند می باشد جرمی بوده ک فقط با کشیدن ناخن جرم از بین می رود
  در حقیقت جرمی ست که مربوط به بلند شدن ناخن در طی زمان می باشد
  آیا غسل باطل است
  مرجع آقای خامنه ای

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد (جلوتر از گوشت انگشت آمده باشد) و زير آن مقدارى که از حدّ معمول بلندتر است چرکى باشد که مانع رسيدن آب به ناخن است، بايد برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زير آن مانعى ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 30. الی می گوید

  سلام اگر غسل انجام دادیم وبعدش مثلا ادرار کردیم و بعد از اون متوجه شدیم ک مانعی بر بدن وجود داشته (ریمل) حکمش چیه ؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب باشد، باید پاک کنید و از همان قسمت غسل را ادامه بدهید، یعنی پس از صورت، سمت راست بدن، بعد سمت چپ بدن.
   برای نماز هم وضو بگیرید و صرف غسل کفایت نمی کند!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 31. Shj می گوید

  سلام اگر بعد از غسل متوجه لاکی که روی ناخن است بشیم باید چیکار کنیم البته فقط نقطه ای از لاک روی ناخن هست

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   در متن به خوبی پاسخ آمده است، چنانچه از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار به نیت غسل کافی است. و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره کل طرف چپ را نیز بشویید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. .. می گوید

    نمازهایمان قضا میشود؟

    1. مهدي يوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     اگر مانع بوده باید بر طرف کند و اگر نمازهای گذشته با این غسل را باید قضا کند
     وفقکم الله لکل الخیر

 32. fatemeh می گوید

  اگه یک روز بعد از غسل متوجه شویم مقدر بسیار کمی ریمل باقی مانده است غسل باطل است؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست نباشد اشکالی ندارد، اما اگر مانع هست باید برطرف و غسل کرد و نماز ها را اعاده نمود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 33. مريم می گوید

  به خاطر زخم به دستم چسب زخم زده بودم قبل از غسل چسب را كندم ولى بعد از اينكه غسل كردم متوجه شدم روى ناخنم يك مقدار چسبناك است ايا بايد دوباره غسل كنم

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   صرف چسب ناک بودن دلیی این نیست که غسل باطل باشد، اگر آب به پوست می رسیده، غسل صحیح است.
   اما اگر مانع رسیدن آب به پوست است باید غسل را از آنجایی که چسب بوده کامل کنید. که در متن نوشتار توضیح داده شده است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 34. asal297 می گوید

  بعد از انجام غسل مو اگر موی سر روی بدن ببیند مانع محسوب میشود؟باید غسل رت دوباره تکرار کند مرجع تقلید مکارم

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   اگر مو بر روی بدن بیفتد، مانع محسوب نمی شود و آب به پوست می رسد، بر همین اساس غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. Fateme می گوید

    سلام خسته نباشید
    من بعد از غسل جنابت و نماز متوجه مقداری ریمل روی مژه هام شدم ایا غسل صحیح است؟

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     اگر مانع رسیدن آب نیست، اشکال ندارد.
     وفقکم الله لکل الخیر