مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است مسأله 1658 اگر در روزه رمضان عمداً قی کند یا در شب [...]