پوشاندن زير چانه از نامحرم

۲۶/آذر/۱۳۹۴|حجاب|

پوشاندن زير چانه از نامحرم پوشش صورت پرسش 128. آيا زير چانه نيز بايد از نامحرم پوشانده شود؟ همه مراجع [...]