پس انداز مال خمس داده شده

۲۱/دی/۱۳۹۴|خمس|

پس انداز مال خمس داده شده پرسش 13 . كسى كه دو جور مال دارد و از يكديگر جدا هستند [...]