آيا تقليد بر همه واجب است

۰۷/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

آيا تقليد بر همه واجب است انسان برخلاف ديگر موجودات، مكلف آفريده شده است، و توانايي طي كردن مقامات كمالي [...]