نفقه خانم شاغل با درآمد مستقل

۲۰/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

نفقه خانم شاغل با درآمد مستقل مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: در صورتیکه زن درآمد مکفی داشته [...]