نزديكي زن و شوهر در حال جنابت

۱۵/آذر/۱۳۹۴|زن و شوهر|

نزديكي زن و شوهر در حال جنابت نكته: نزديكي در حال جنابت مكروه است اما بايد توجه كرد آن جنابتي [...]