اگر قنوت نماز را فراموش کند

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر قنوت نماز را فراموش کند قنوت نماز مستحب هست لذا شخص می تواند آن را انجام ندهد هر چند [...]