آیاتی درباره امام زمان

۰۳/شهریور/۱۳۹۴|امامت پژوهي, قرآن پژوهي|

آیاتی درباره امام زمان سوال : آیاتی در قرآن که در مورد حضرت ولیعصر گفته شده کدام ها اند؟ ضمنا [...]