حکم نجاست منی انسان و حیوان

۰۴/آذر/۱۳۹۵|طهارت|

حکم نجاست منی انسان و حیوان در نوشتار قبل «ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت» مطرح شد از اینجا [...]