منظور از اعلميت مرجع تقليد

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

منظور از اعلميت مرجع تقليد مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي ملاک اعلميت اين است [...]