اسراف آب در وضو و غسل

۲۱/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

اسراف آب در وضو و غسل اسراف در وضو پرسش 16 . آيا اسراف آب در وضو باعث بطلان مى شود؟ [...]