آيا با مس ميت كافر غسل واجب مي شود

۲۹/شهریور/۱۳۹۴|احکام اموات, طهارت|

آيا با مس ميت كافر غسل واجب مي شود تشريح بدن ميّت پرسش 130 . در هنگام تشريح، اگر دست [...]